Meny
Meny

Agnes Sandström

Konsult, Affärsområde Naturkapital

Agnes är konsult med expertis inom gestaltning och projektering med fokus på biologisk mångfald av utemiljöer i staden, i både tidiga och sena skeden av byggprocessen. Hon arbetar också med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för detaljplaner samt håller workshops om varför biologisk mångfald är viktigt även i staden och hur det går att skapa förutsättningar för en mångfald av arter, med fokus på små ytor i urbana miljöer. Som en del i att rita utemiljöer arbetar hon även med markuppbyggnad, tillgänglighetsanpassning, växtgestaltning samt dagvattenhantering. I grunden är Agnes landskapsarkitekt, med en examen från SLU i Uppsala. Agnes är stationerad i Uppsala.